Chhapaiya Mandir

<
Sat 30 Sep 17
bhujmandir.org/dailydarshan